ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Qualitat en la gestió organitzativa interna

Els nostres serveis t'ajudaran a:

 

Realitzar una anàlisi participativa dels processos de treball learning organizations.

 

Elaborar mapes de processos, definició de responsabilitats de processos i DLT (Definició

Llocs de Treball).

 

Dissenyar sistemes de gestió adaptats al sector.

 

Dissenyar eines per vincular la gestió dels projectes amb la gestió organitzativa.

 

Implementar un sistema informatitzat de gestió, vinculant, entre altres coses, la justificació de

projectes a la comptabilitat institucional.

 

 

 

COM TREBALLEM?

ACAF

SETEM

 

ADIS

ADIS necessitava, d'una banda, suport per a la formulació, seguiment i avaluació dels projectes de cooperació i educació per al desenvolupament que duia a terme com a entitat o en consorci amb altres associacions i, d'altra banda, acompanyament a la gestió.

UBORA ofereix a ADIS assessorament i suport de llarga durada des de finals de l'any 2009. Un exemple el constitueix l'acció formativa en gestió de projectes realitzada en el marc d'un projecte finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Això ha representat un procés, sostingut al llarg del temps, d'acompanyament i de capacitació dels membres de l'equip d'ADIS. Aquest treball d'acompanyament ha contribuït a enfortir l'entitat a nivell organitzatiu i tècnic.

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com