ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Assessorar l'Administració pública

Els nostres serveis t'ajudaran a:

 

Elaborar plans directors i polítiques sectorials.

 

Realitzar sistemes de seguiment i avaluació dels plans directors.

 

Elaborar plans operatius.

 

Elaborar, monitoritzar i avaluar convocatòries públiques de projectes i programes.

 

Crear sistemes de gestió del coneixement.

 

Elaborar mapes de processos, definició de responsabilitats de processos i DLT (Definició Llocs de Treball), acompanyant els equips de treball.

 

Elaborar sistemes de monitorització i avaluació interns, amb indicadors sobre els programes i projectes de cooperació per al desenvolupament i educació per al desenvolupament.

 

Implementar sistemes de gestió integral. La informatització es realitza a través de la posada en marxa d'un suite d'aplicacions ERP (enterprise resource planning) amb programari lliure (OpenERP/Odoo).

 

 

COM TREBALLEM?

AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

La Direcció de Solidaritat Internacional i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del seu pla director 2009-2012 i actual pla director 2013-2016, va identificar la necessitat d'enfortir les capacitats de la seva àrea d'educació per al desenvolupament i sensibilització per tal de garantir el compliment dels objectius específics vinculats a l'objectiu estratègic del pla director. Per fer-ho, va demanar a UBORA (Àlex García-Alba) la realització d'un diagnòstic que cobrís el període 2009-2013 amb el propòsit de conèixer, sistematitzar, analitzar i generar aprenentatges i recomanacions relatius als projectes i programes finançats en el marc de la seva convocatòria pública (2009- 2012), així com valorar la coherència i complementarietat de la convocatòria 2013 amb l'actual pla director establint també recomanacions a aquest nivell.

 

A partir del diagnòstic i estudi efectuat s'han pogut identificar resultats i aprenentatges com a institució, cosa que ha permès a la Direcció de Solidaritat Internacional i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona millorar els seus instruments (convocatòries públiques), processos de valoració i presa de decisions dels projectes i programes sota aquest instrument o identificar enfocaments metodològics adaptats a la naturalesa dels actors i intervencions en aquest àmbit de cara al futur seguiment i avaluació.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

La Direcció de Solidaritat Internacional i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del seu pla director 2009-2012 i actual pla director 2013-2016, va identificar la necessitat d'avaluar la idoneïtat i impacte de la seva convocatòria conjunta amb els districtes de Barcelona de cooperació internacional i educació per al desenvolupament (2011-2013) d'acord amb el seu pla director. L’objectiu de l’avaluació era el d’aportar recomanacions de cara a la futura convocatòria en el 2014.

 

UBORA va dur a terme aquest diagnòstic i avaluació i va efectuar recomanacions a dos nivells:

Organitzatiu, identificant i consensuant àrees de reforç de capacitats,

Operatiu, amb el disseny i implementació d'un pla de formació dirigit als seus agents institucionals i socials, així com el disseny d'una convocatòria específica adaptada a les necessitats i capacitats dels seus agents.

 

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com