ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Formació per al desenvolupament

de les capacitats de les organitzacions.

Els nostres mòduls formatius t'ajudaran a:

 

Identificar i dissenyar la teoria del canvi d'una intervenció / projecte / programa o d'una planificació estratègica.

 

Iniciar un procés de reflexió o planificació estratègica o aprofundir-hi.

 

Enfortir les capacitats de l'organització a través de la formació en sistemes interns de M & E.

 

Els sistemes de M & E que adopti cada organització no només han de ser útils per retre comptes i presentar informes, sinó que també han d'ajudar a aprendre de la pràctica de les seves accions. Per això creiem en el desenvolupament de sistemes de M & E mixtos i adaptats a cada organització, d'acord amb la seva visió i missió i amb la seva pròpia teoria del canvi. Per implementar els sistemes de M & E es requereix un procés de desenvolupament de les capacitats de l'organització i dels seus tècnics.

 

 

Enfortir les capacitats per millorar la gestió interna de l'organització.

 

Tenir eines per a la gestió d'equips.

 

Enfortir les capacitats en la gestió del cicle del projecte, en organitzacions de la societat civil o associacions de base.

 

Formació sobre fons europeus vinculats a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

(especialitat en cooperació interuniversitària).

 

 

COM TREBALLEM?

MÉDICOS DEL MUNDO

FCCD

El FCCD (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), creat el 1986, és una organització formada  per 278      ajuntaments  catalans i altres organitzacions supramunicipals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

 

El 2011 es va proposar posar en marxa un programa de formació en línia per a la millora de la cooperació descentralitzada municipal, amb acompanyament de consultoria. El programa pretenia estimular l'intercanvi en l'àmbit gerencial i tècnic dels ajuntaments per identificar, compartir i ampliar coneixements sobre:

Les característiques dels contextos socials, polítics i econòmics dels països on el FCCD coopera.

Les polítiques i pràctiques de cooperació descentralitzada emmar-cades, en allò que és propi de la cooperació descentralitzada munici- palista.

L'aplicació de criteris de qualitat a les polítiques de cooperació, així com als seus projectes i programes d'actuació.

 

El FCCD va sol·licitar a UBORA la realització de submòduls docents per a la formació en línia sobre la cooperació descentralitzada municipal dins del seu pla de formació.

 

 

UNIVERSITAT DE GIRONA

 

En el seu procés d'enfortiment, consolidació i expansió de la seva xarxa d'actors, socis i programes universitaris internacionals, la Universitat de Girona va demanar a UBORA la realització d'unes sessions de formació i capacitació tècnica adaptades a les seves necessitats i els seus objectius estratègics i acadèmics: identificació d'actors, instruments i programes interuniversitaris en l'àmbit principalment europeu.

 

UBORA va impartir aquesta formació durant dos dies, cosa que va permetre a la Universitat de Girona, al costat d'altres universitats públiques d'àmbit nacional, conèixer els programes, instruments i objectius en el marc de programes interuniversitaris i de desenvolupament de la Comissió Europea, així com analitzar les seves capacitats tècniques per poder identificar, liderar eventualment o treballar en consorci en projectes i programes interuniversitaris europeus.

CEPRODIH

CEPRODIH (Centro de Promoción por la Dignidad Humana) és una organització d'Uruguai que treballa fonamentalment amb dones en situació d'exclusió social, dones que han patit violència domèstica i dones caps de llar sense recursos o que viuen al carrer, sovint amb els seus fills. Brinda un servei integral, des de l'acollida en llars fins a la formació per a l'ocupació (Programa Promoure) i l'acompanyament per a la creació d'iniciatives individuals o cooperatives (Programa Oportunitat, Club d'Emprenedores).L'organització necessitava millorar les seves capacitats per formular, fer el seguiment i avaluar els seus programes i projectes. Es van realitzar cinc tallers de formació presencials dirigits a l'equip tècnic de l'organització, per oferir una formació bàsica en identificació, formulació, seguiment i avaluació de programes i projectes de cooperació per al desenvolupament que els permetés millorar tant la formulació d'aquests com el seu sistema de monitoratge i avaluació. Si bé una part de la formació es va basar en la gestió del cicle de projectes i en l'enfocament de marc lògic, ja que són les metodologies més utilitzades i que més endavant resultarien més útils a l'organització per a la presentació de futurs projectes, també es van introduir altres metodologies, com l'outcome mapping, l'enfocament basat en drets humans , i el most significant change, més adaptats a les característiques dels programes que realitzen, i més adequats per valorar els canvis que es produeixen en les dones que hi participen. Es va definir també conjuntament un sistema de M & E adaptat a les característiques del Programa Oportunitat, en el qual es van introduir elements d’outcome mapping per a l'avaluació contínua de les estratègies implementades per l'organització i de l'aprenentatge organitzatiu com a elements paral·lels al seguiment i avaluació dels avenços que es produeixen en els destinataris del projecte. Aquestes eines de M & E es van complementar amb l'ús d'una adaptació de la tècnica del most significant change, per valorar el procés d'enfortiment de les dones participants, així com els processos de transformació i apoderament personal de les dones participants en el Programa Oportunitat.

 

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com