ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Avaluació

UBORA incorpora a l'avaluació diferents mirades metodològiques (teoria del canvi, outcome mapping i most significant change, entre d'altres) en funció de les necessitats i els objectius identificats.

 

Aquestes eines ajuden a entendre el context en el qual el projecte pretén incidir. També ajuden a dimensionar les capacitats i la contribució real de l'organització com a actor de desenvolupament i transformació social, superant l'enfocament clàssic de l'avaluació (majoritàriament  acceptat per la comunitat internacional de donants) basat en l’acompliment de la planificació per objectius (marc lògic) i en els criteris de pertinència, eficiència, eficàcia, impacte i sostenibilitat determinats pel Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD), tot incorporant altres criteris per tal d’identificar i valorar la contribució real al canvi i a la transformació social.

Els nostres serveis t'ajudaran a :

 

 

Aprendre dels processos de M & E i dels seus resultats per tal de millorar les pràctiques de l'organització i les seves estratègies, reconduir les accions programades en cas necessari i planificar noves intervencions d'acord amb la naturalesa del context en què es desenvolupen.

COM TREBALLEM?

COOPERACCIÓ

 

CSEF

El CSEF (Civil Society Education Fund) és un fons internacional de la societat civil vinculat a la Campanya Mundial per l'Educació, una coalició formada principalment per ONG de desenvolupament i sindicats de mestres, pertanyents a més de 80 països diferents, que treballa per aconseguir l'accés a l'educació de totes les persones a través d'accions d'investigació, incidència i mobilització social. En el marc d'aquest programa, UBORA va realitzar l'avaluació externa de la implementació del programa CSEF a Sierra Leone, Malawi i Moçambic amb el mandat d'identificar aprenentatges vinculats als mecanismes de funcionament del programa a escala regional, nacional i local, els seus resultats i el seu impacte al país, així com establir recomanacions sobre el procés d'enfortiment i construcció de capacitats a escala nacional i local.

 

UBORA va dissenyar una proposta d'avaluació formativa sota l'enfocament de la teoria del canvi, a dos nivells: des del nivell d'organització, gestió i presa de decisions de les estructures supranacionals responsables del programa (nivell regional), i des d'un segon nivell operatiu en l'àmbit nacional; va posar l'accent en tres components essencials: anàlisi dels actors o estructures de les organitzacions, identificació dels processos clau d'intervenció i els principals resultats a escala nacional i local.

 

Amb aquest enfocament, UBORA va presentar recomanacions que van permetre a la Campanya Mundial per l'Educació millorar aspectes vinculats a les dinàmiques de funcionament del programa en les seves lògiques supranacional (regional) i nacional, així com enfortir els seus processos de presa de decisions, organitzatius i operatius a tots els nivells. També va permetre dimensionar la contribució real del programa i les seves organitzacions amb la visió i missió de la Campanya Mundial per l'Educació, és a dir, la lluita per garantir l'accés a l'educació de totes les persones a escala nacional i local a través de les accions de sensibilització, investigació, incidència i mobilització social.

 

 

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com